automobily | letecká doprava | sport | počítače a elektronika | zahradní technika | energie | video-foto-film | scooter | lodě | mobiltest
                    

Aktualizováno 10.11.2005

E-mail

PŘÍLOHA


  Solární systémy, tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje

Solární systémy, tepelná čerpadla a další obnovitelné zdroje
   Tato příloha bude pravidelně aktualizována

Ušetříte energii, životní prostředí a můžete získat  podporu

Stavíte dům? Máte dům? Víte jak můžete ušetřit energii i životní prostředí a získat podporu od Státního fondu životního prostředí České republiky? Na to je jednoduchá odpověď – když svůj dům budete vytápět a teplou vodu připravovat pomocí obnovitelných zdrojů. Tedy např. pomocí solárních zařízení, či tepelných čerpadel. Toto je také téma naší nově připravované přílohy, kde se nejen dozvíte podrobnější odpovědi na výše položené otázky, ale také pro vás připravíme přehled solárních systémů a tepelných čerpadel na našem trhu, rady a různé tipy z této oblasti.

Koncem loňského byl schválen program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005. Podívejme se na pravidla pro získání podpory na vytápění a přípravu teplé užitkové vody pro fyzické osoby. Jaké jsou možnosti podpory v roce 2005? Jak příspěvek z Fondu získáte? Co musíte udělat, jaké požadavky musíte splnit ?

Abyste získali podporu, tak musíte nejdříve zařízení nainstalovat a uvést do trvalého provozu. Akce musí být napřed zrealizována. Žadatel tedy musí nejprve vše zainvestovat sám a žádat o příspěvek může až následně. Druhým kritériem podpory je požadavek na zateplení objektů vytápěných tímto zdrojem energie. Zásadní změna pro přidělení podpory pro rok 2005 se týká také energetických auditů. Nebudou vyžadovány. Pro potřebu Fondu je postačující odborný posudek, který by zhodnotil sledované parametry, správné dimenzování nebo splnění požadavků na zateplení. Jeho obsah byl stanoven a vzešel z požadavků na jednotlivá podporovaná opatření. Zároveň byly vymezeny osoby, které mohou tento posudek zpracovat. Podrobnější informace – zpracování žádostí, přesné parametry – najdete zde. Ještě je třeba dodat, že podpora není nároková, neexistuje na ni právní nárok. Přesto Státní fond životního prostředí uvádí, že doposud nebyla vrácena jediná žádost z důvodu nedostatku finančních prostředků, a to ani v době po povodních. Tehdy se odsunulo schválení cca 500 žádostí o půl roku. Od roku 1999 bylo kladně vyřízeno více než 3 000 žádostí fyzických osob, ať už šlo o instalaci tepelných čerpadel, solárních systémů nebo kotlů na biomasu.

Jakou podporu a v jaké výši můžete žádat?

Vzhledem k rostoucím cenám a menšímu počtu žádostí o podporu v loňském a předloňském roce byla navýšena podpora pro solární systémy na ohřev TUV a kotle na biomasu na 50 % a maximální limit byl posunut na 70 tis. Kč.

Solární systémy - ekologicky šetrné způsoby vytápění nebo ohřevu vody v obytných budovách, včetně rodinných domů pro fyzické osoby. Podporovány jsou následné typy opatření:
- fototermické systémy pouze pro celoroční přípravu teplé vody - příspěvek až do výše 50 % (maximálně však 70 tis. Kč)
- fototermické systémy pro přitápění a celoroční přípravu teplé vody - příspěvek až do výše 50 % (maximálně však 100 tis. Kč)
- fotovoltaické systémy - příspěvek až do výše 40 % (neomezeno), zde platí odlišný systém než je výše uveden, žádosti je nutné podávat před zahájením realizace. V loňském roce nebyla podána žádná žádost.
Zde jsou podporovány pouze technologie s kolektory vhodnými pro celoroční provoz a použití certifikovaných komponentů systému splňujících platné normy a předpisy.

Tepelná čerpadla - příspěvek až do výše 30 % (maximálně však 100 tis. Kč) - ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřevu vody tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně rodinných domů pro fyzické osoby. Jsou podporována pouze tepelná čerpadla systému země/voda, voda/voda, vzduch/voda. Ne čerpadla vzduch/vzduch!

Zde opět platí, že výrobce či dodavatel by měl umět doložit minimální průměrný roční topný faktor dle požadavku Fondu (viz tabulka Příloha II) a to podle typu čerpadla protokolem o zkoušce vystaveným nezávislým notifikovaným, akreditovaným nebo autorizovaným subjektem a zařízení musí mít certifikát, resp. protokol o zkoušce typu.

Dále je nutné, aby budova, v níž bude tepelné čerpadlo instalováno, splňovala tepelně technické parametry. Přesná definice je uvedena v Příloze II a parametry musí prokázat odborný posudek, který je nedílnou součástí žádosti o podporu.

Kotle na biomasu (dřevo, dřevní štěpka, peletky) - příspěvek až do výše 50 % (maximálně však 70 tis. Kč) - ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pomocí biomasy.

Důležité je, aby měl kotel garantovány parametry spalování a minimální účinnost 80 % při jmenovitém výkonu, což musí být schopen dodavatel či výrobce doložit certifikátem, resp. protokolem o zkoušce typu (o posouzení shody typu) dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., § 5, resp. § 7. Dodavatel by vám měl být také schopen ukázat doklad o tom, že kotel splňuje ČSN EN 303 - 5 třídy 3.

Již od počátku realizace akce by mělo být jasné, že dané zařízení splňuje parametry přidělení podpory, a v průběhu realizace je pak vhodné schovávat si veškeré podklady týkající se daného opatření, které jsou uvedeny na formuláři žádosti o podporu. A které to jsou? Předně stavební povolení, dokumentace realizovaného opatření, kopie dodavatelských smluv, faktury včetně dokladů o zaplacení, tři barevné fotografie, předávací protokol o provedené topné zkoušce resp. tlakové zkoušce, kolaudační rozhodnutí. Po realizaci zařízení je nutné nechat si zpracovat odborný posudek, který je nedílnou součástí žádosti o podporu, a přiložit fakturu za tento posudek, včetně dokladu o zaplacení. Fond hradí 50 % nákladů na tento posudek, maximálně však 5 tis. Kč. Dále je nutné zajistit si aktuální výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců.

Žádost o podporu můžete podat nejdříve po uvedení zařízení do trvalého provozu a nejpozději 9 měsíců ode dne uvedení zařízení do trvalého provozu, který začíná dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. U zařízení, na které byl stavebním úřadem vydán písemný souhlas s provedením "Drobné stavby", pak dnem předání díla do trvalého provozu - protokolem od dodavatelské firmy. Smlouvou o podpoře je žadatel zavázán m.j. podpořené zařízení provozovat po dobu minimálně 5 let.

Celý proces od podání žádosti do připsání finančních prostředků na účet trvá v průměru 3 až 4 měsíce. I tady se ale připravují takové změny, aby bylo možné uzavřít smlouvu o podpoře a převést příspěvek téměř okamžitě po podání žádosti na Fond.

A jedna špatná zpráva nakonec.  SFŽP ČR vyhlásil, že od 1.4.2005 pozastavuje příjem žádostí do národních programů. O obnovení příjmu žádostí se bude jednat v září tohoto roku. Toto se tedy týká i podpory pro vytápění a ohřev teplé vody. Ptali jsme se pracovníků fondu ŽP, jaký předpokládají následný vývoj. Bylo nám sděleno, že se předpokládá, že podpory budou obnoveny, snad i bez toho, že by se měnily podmínky.

V každém případě je nutno říci, že pořízením z některých výše jmenovaných systémů rozhodně ušetříte energii a životní prostředí. Více informací o příspěvcích získáte zde

       

Olga Řezáčová

 

 

Příloha